Regulamin obsługi klientów i realizacji usługi w serwisie zazi.pl (www.zazi.waw.pl)

§ 1.
  Niniejsze zasady określają warunki świadczenia usługi przez serwis zazi.pl (www.zazi.waw.pl)
§ 2.
 1. Witryna zazi.pl (www.zazi.waw.pl) jest własnością firmy Grupa ZAZI (dalej "Firma") ul. Czerniakowska 143/7, 00-453 Warszawa, Polska.

 2. Firma przyjmuje zamówienia poprzez formularze zamówień dostępne na stronie w zakładce zamówienie (zamów teraz, eFormularz, kliknij tu aby zamówić itp.).

 3. Firma dostarcza wyłącznie oryginalne dokumenty papierowe opatrzone pieczęciami z orłem oraz ich skany na e-mail.
§ 3.
  Zakres usług świadczonych przez serwis zazi.pl (www.zazi.waw.pl) obejmuje:
 1. przyjęcie zamówienia na dostarczenie odpisu z księgi wieczystej (cała Polska) lub odpisu z KRS (cała Polska), zaświadczenia z KRS (cała Polska), zaświadczenia z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (cała Polska), zaświadczenia lub odpisu z Rejestru Zastawów (cała Polska), wpis, wykreślenie, zmianę hipoteki wpisanej do księgi wieczystej (Warszawa i okolice), wpis spadkobierców do księgi wieczystej (Warszawa i okolice), założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (Warszawa i okolice), kopię akt rejestrowych z Krajowego Rejestru Sądowego (woj. mazowieckie) za pośrednictwem formularza zamówienia,
 2. przygotowanie i opłacenie wniosku o:
  - odpis z księgi wieczystej,
  - odpis z KRS,
  - zaświadczenie z KRS,
  - zaświadczenie lub odpis z Rejestru Zastawów,
  - wpis hipoteki do księgi wieczystej,
  - zmianę treści hipoteki,
  - wykreślenie hipotek,
  - zmiana nazwiska w księdze wieczystej,
  - wpis spadkobierców w księdze wieczystej,
  - zmianę sposobu korzystania z nieruchomości,
  - założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  - założenie księgi wieczystej w wyniku zasiedzenia,
  - założenie księgi wieczystej w wyniku wyroku,
  - wpis własności w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego we własność,
  - zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
  - odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
  - zaświadczenie o niekaralności,
  - tłumaczenie przysięgłe na język angielski,
  - tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki,
  - informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
  - informację o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego,
  - legalizację lub apostille dokumentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
  - kapię akt rejestrowych z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. odbiór zamówionego dokumentu z Sądu lub Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, Krajowego Rejestru Karnego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 4. wysłanie odpisu przesyłką pocztową, przesyłką priorytetową, przesyłką za pobraniem (tylko Warszawa), kurierem lub w inny ustalony z zamawiającym sposób,
 5. dostarczenie odpisu w imieniu zamawiającego we wskazane miejsce.
§ 4.
 1. W ramach usług świadczonych przez serwis zazi.pl (www.zazi.waw.pl) w zakresie ksiąg wieczystych można zamawiać odpisy wydawane przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych lub jej ekspozytury przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Podstawą prawną działalności firmy jest art. 36(2) ust. 5 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363).

 2. W ramach usług świadczonych przez serwis zazi.pl (www.zazi.waw.pl) w zakresie odpisów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego można zamawiać odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. W ramach usług świadczonych przez serwis zazi.pl (www.zazi.waw.pl) w zakresie zaświadczeń i odpisów z Rejestru Zastawów można zamawiać odpisy i zaświadczenia wydawane przez Rejestr Zastawów. W ramach usług świadczonych przez serwis zazi.pl (www.zazi.waw.pl) w zakresie informacji z Krajowego Rejestru Karnego można zamawiać informację wydawane przez Krajowy Rejestr Karny (tzw. zaświadczenie o niekaralności) plus jego legalizację w MSZ (Ministerstwie Spraw Zagranicznych).
§ 5.
 1. Za czynności zlecone w serwise zazi.pl (www.zazi.waw.pl) pobierane jest wynagrodzenie za usługę (dalej „Usługa”) w wysokości określonej w cenniku umieszczonym na wymienionej w § 2 stronie internetowej zazi.pl (www.zazi.waw.pl)

 2. Koszty przesyłki lub dostarczenia odpisu, zaświadczenia, informacji, kopii akt rejestrowych obciążają zamawiającego dany dokument.

 3. W ramach jednego zlecenia na więcej niż jeden dokument od tego samego zamawiającego wynagrodzenie za usługę może zostać zmniejszone.

 4. Potwierdzeniem sprzedaży usług jest faktura VAT (23%) lub paragon.

 5. Zamówione dokumenty nie są wysyłane kurierem zagranicę a jedynie pocztą poleconą priorytetową.

 6. Na fakturach VAT nie ma obowiązku umieszczania podpisu wystawcy lub odbiorcy jak również ich pieczątek. Lista informacji, które powinna zawierać faktura VAT, została wskazana w rozporządzeniu ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

 7. Opłata sądowa umieszczona na fakturze VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z postanowieniem Urząd Skarbowego Warszawa-Targówek z dnia 20 grudnia 2006 r., sygnatura 1437/ZI/443/398/DJW/06.
§ 6.
 1. Czas realizacji zamówienia waha się od kilku godzin do kilku dni i uzależniony jest od formy dokumentu, godziny złożenia zamówienia, dnia tygodnia, w którym zostało złożone zamówienie, wielkości dokumentu (liczba stron), sposobu dostawy.

 2. Czas wysyłki dokumentu w opcji 24h liczony jest od chwili przysłania potwierdzenia przelewu lub wpłynięcia środków na konto bankowe firmy.

 3. Wysyłka odpisów możliwa jest wyłącznie w dni robocze. Sobota nie jest dniem roboczym.

 4. Zamówienie z opcją płatność przy odbiorze kierowane jest do realizacji w momencie jego potwierdzenia telefonicznego przez pracownika serwisu (tylko Warszawa).

 5. Zamówienia z opcją płatność przelewem kierowane są do realizacji w momencie przysłania potwierdzenia przelewu lub wpłynięcia środków na konto bankowe.

 6. Przesłanie potwierdzenia przelewu lub wpłata środków na konto bankowe w dniu innym niż dzień roboczy traktowane jest jako zamówienie do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu innym niż dzień roboczy.

 7. Zamówienia nie są realizowane w weekendy, długie weekendy, dni przedświąteczne i święta.

 8. Zlecenia przyjęte do realizacji w dniu roboczym przed godziną 15:00 są realizowane tego samego dnia. Zlecenia przyjęte w dniu roboczym po godzinie 15:00 realizowane są następnego dnia roboczego.

 9. Usługę uznaje się za zrealizowaną w chwili nadania przesyłki do zamawiającego.

 10. Skan odpisu wysłany jest do zamawiającego w dniu wysłania przesyłki - na adres e-mailem, o ile zamawiający podał przy składaniu zamówienia adres e-mail. Skanowane są wyłącznie dokumenty mające nie więcej niż 50 stron. Zamawiający skan odpisu otrzymuje dokument w formacie PDF. Wysłanie e-maila z załączonym skanem dokumentu następuje nie wcześniej niż po dokonaniu zapłaty za usługę, dokonaniu przedpłaty na konto lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu.

 11. Skan Gratis to skan zamawianego odpisu do pliku pdf. Nie można zamówić samego skanu gratis bez zamawiania dokumentu, gdyż nie ma z czego zrobić skanu!

 12. Zamówienia z opcją płatność przelewem należy udokumentować potwierdzeniem przelewu przesłanym na adres e-mail lub na fax podany w zakładce kontakt.

 13. W pierwszej kolejności realizowane są zamówienia opłacone przelewem.

 14. Formularz zamówienia automatycznie klasyfikuje rodzaj zamawianych dokumentów oraz wysyła automatycznie dane do płatności.
§ 7.
  Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z Klientem (imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby kontaktowej). Dane te służą wyłącznie celom realizacji zamówienia (w tym jego weryfikacji), więcej informacji na temat ochrony powierzonych danych zostało opisane w polityce prywatności niniejszego serwisu. Dane osobowe naszych Klientów nie są udostępniane osobom trzecim.
§ 8.
  Serwis zazi.pl (www.zazi.waw.pl) nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. błędy popełnione przez zamawiającego podczas wypełniania formularza zamówienia, w tym głównie podanie niewłaściwego nr zamawianego dokumentu,
 2. błędy we wpisach w dokumentach sądowych,
 3. opóźnienie w realizacji zamówienia na skutek awarii systemu informatycznego w instytucji wydającej dokumenty,
 4. pozostałe błędy i nieprawidłowości niezawinione bezpośrednio przez serwis zazi.pl (www.zazi.waw.pl)
§ 9.
 1. Z chwilą przesłania potwierdzenia przelewu przyjmujemy, że zamawiający wyraził zgodę na realizację usługi, w wyniku której zostanie pozyskany dla niego dokument.

 2. Dokumenty uzyskiwane za pośrednictwem serwisu zazi.pl (w szczególności zaświadczenia o niekaralności, księgi wieczyste) są ściśle związane z osobą zamawiającego toteż zgodnie z art 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r. ze zm.) zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (rezygnacja).

 3. Z chwilą przesłania potwierdzenia przelewu, wnoszone są za zamawiane dokumenty opłaty sądowe, opłaty skarbowe oraz opłaty za przesyłkę na konta właściwych instytucji wydających dokumenty.

 4. Opłacone a nieodebrane przez zamawiającego przesyłki nie są automatycznie wysyłane ponownie. Wysyłka zwrotów następuje po wniesieniu przez zamawiającego opłaty za zwrot i opłaty za ponowną wysyłkę.

 5. Korekty złożonego zamówienia można dokonać poprzez wysłanie poprawnego zamówienia, przy czym w formularzu zamówienia w uwagach należy podać numer błędnego zamówienia do anulowania.

 6. Opłata za zamówienia opłacone a niemożliwe do zrealizowania zwracana jest zamawiającemu.
§ 10.
  Konsultanci serwisu nie udzielają porad prawnych, informacji o sposobie wypełniania wniosków, numerach kont bankowych i numerach telefonów instytucji wydających dokumenty oraz obsłudze wyszukiwarek i przeglądarek dostępnych w Internecie.
§ 11.
  Nie ma możliwości odbioru osobistego zamawianych dokumentów w siedzibie firmy, ponieważ firma pozyskuje dokumenty między innymi z Krajowego Rejestru Karnego, co stwarza zagrożenie dla pracowników i mienia firmy z uwagi na różnorodność przychodzącego do biura klienta i wiązałoby się z koniecznością zatrudnienia etatowej ochrony.
§ 12.
  Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 1 kwietnia 2013 r.

R e k l a m a: