ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO

Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego KRK.

  Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenie o niekaralności czyli informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

  Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać poza samodzielną wizytą w Urzędzie także za pośrednictwem tej strony zamawiając je przez sieć Internet z domowego lub biurowego komputera. Potoczna nazwa dokumentu to zaświadczenie o niekaralności lecz w urzędowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE” i ma format kartki A 4.

  Jako PODMIOT ZBIOROWY należy w kraju rozumieć:
 • - osobę prawną,
 • - jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
 • - spółkę handlową z udziałem Skarbu Państwa,
 • - podmiot w stanie likwidacji,
 • - przedsiębiorcę niebędącego osobą fizyczną,
 • - zagraniczną jednostkę organizacyjną,
 • - spółkę kapitałową w organizacji,
 • - jednostki samorządu terytorialnego lub związki takich jednostek.

 • Jak otrzymać zaświadczenie ?

  W celu złożenia zamówienia przez internet trzeba wypełnić poniższy eformularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności. Po wypełnieniu prawidłowo formularza i po opłaceniu na adres e-mail podany w formularzu przesłany zostanie gotowy wniosek wraz z pełnomocnictwem do wydrukowania oraz podpisania w domu lub biurze. Z uwagi, iż Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym aby uzyskać informacje trzeba podpisać pełnomocnictwo z oryginalnym podpisem osoby sprawdzanej (zgoda na sprawdzenie).

  Skan zaświadczenia na e-mail. Co dalej gdy mam już dokument na e-mailu ?

  Po wydrukowaniu i podpisaniu przesłanego e-mailem dokumentu (wniosku i pełnomocnictwa) należy przesłać go pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia. Nie trzeba wysyłać skanu ani faxu gdyż wydrukowane podpisy nie są honorowane przez Krajowy Rejestr Karny.

  Realizacja zamówienia i koszty:

  Za zaświadczenia o niekaralności Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę - znaki opłaty sądowej 30 zł od osób fizycznych (w tym działalność gospodarcza) i 30 zł (od firmy) zaś na rzecz gminy należy wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Za przygotowanie i przesłanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy.

  Koszt zaświadczenia o niekaralności z KRK. Cena:

  Całkowitą cena za zaświadczenie o niekaralności składa się z: opłaty sądowej 30 zł, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 17 zł, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (prowizja) 50 zł oraz podatku vat 23%. Jako potwierdzenie sprzedaży wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

  Przy wypełnianiu poniższego formularza po kliknięciu w kółko "osoba fizyczna" szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe podanie nr PESEL, imion i nazwiska. Zaświadczenia wydawane przez Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski.

  Wysłanie zaświadczenia zagranicę. Podsumowanie zamówienia przez Internet.

  Aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności należy:
 • 1. Wypełnić poniższy formularz zamówienia.
 • 2. Na twój e-mail zostanie wysłany gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo.
 • 3. Wydrukowany i podpisany dokument należy odesłać Pocztą Polską na adres podany w e-mailu.
 • 4. Gdy otrzymamy twój list z dokumentami niezwłocznie uzyskamy zaświadczanie z Krajowego Rejestru Karnego.
 • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie nadto zeskanowane i wysłane na twój adres e-mail, zaś oryginał nadany zostanie Pocztą Polską (wszystkie kraje) lub kurierem (tylko Polska).
Inne formularze do KRK:
 • Formularz zamówienia KRK :

  Zaświadczenie o niekaralności dla podmiotu zbiorowego:
   Numer KRS:
   < nr KRS podmiotu
   Zarząd (imię i nazwisko):
   < gdy reprezentacja jednoosobowa w KRS
   Zarząd (imię i nazwisko):
   < gdy reprezentacja wieloosobowa w KRS


  • Cel pobierania zaświadczenia:
  • Zaświadczenie do zamówień publicznych - przetarg (art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)
  • Zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
  • Zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa.
  • Zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. (zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 358)
  Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
  Dane zamawiającego:
  Potwierdzenie zakupu:
  • na Fakturę
  • na Paragon
  Cena:
   Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
  Adres do dostawy :
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres
  Uwagi do zamówienia:
  Osoba kontaktowa: