ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego KRK.

  Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenie o niekaralności czyli informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

  Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać poza samodzielną wizytą w Urzędzie także za pośrednictwem tej strony zamawiając je przez sieć Internet z domowego lub biurowego komputera. Potoczna nazwa dokumentu to zaświadczenie o niekaralności lecz w urzędowym języku nosi nazwę „ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE” i ma format kartki A 4.

  Jak otrzymać zaświadczenie ?

  W celu złożenia zamówienia przez internet trzeba wypełnić poniższy eformularz zamówienia zaświadczenia o niekaralności. Po wypełnieniu prawidłowo formularza i po opłaceniu na adres e-mail podany w formularzu przesłany zostanie gotowy wniosek wraz z pełnomocnictwem do wydrukowania oraz podpisania w domu lub biurze. Z uwagi, iż Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym aby uzyskać informacje trzeba podpisać pełnomocnictwo z oryginalnym podpisem osoby sprawdzanej (zgoda na sprawdzenie).

  Skan zaświadczenia na e-mail. Co dalej gdy mam już dokument na e-mailu ?

  Po wydrukowaniu i podpisaniu przesłanego e-mailem dokumentu (wniosku i pełnomocnictwa) należy przesłać go pocztą lub kurierem na adres korespondencyjny podany w potwierdzeniu zamówienia. Nie trzeba wysyłać skanu ani faxu gdyż wydrukowane podpisy nie są honorowane przez Krajowy Rejestr Karny.

  Realizacja zamówienia i koszty:

  Za zaświadczenia o niekaralności Krajowy Rejestr Karny pobiera opłatę - znaki opłaty sądowej 30 zł od osób fizycznych (w tym działalność gospodarcza) i 30 zł (od firmy) zaś na rzecz gminy należy wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. Za przygotowanie i przesłanie wniosku i pełnomocnictwa oraz złożenie go i odbiór gotowego zaświadczenia o niekaralności pobierana jest prowizja w wysokości wskazanej w cenniku plus koszty przesyłki w zależności od wybranej opcji dostawy. Opłaty uiszczane są na konto przelewem przed złożeniem wniosku w Krajowym Rejestrze Karnym. Dodatkowe opcje to uzyskaniu pieczęci klauzuli - Apostille z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie opłata wynosi 160 zł oraz tłumaczenie uwierzytelnione na język angielski 133 zł lub niemiecki 190 zł lub włoski 250 zł.

  Koszt zaświadczenia o niekaralności z KRK. Cena:

  Całkowitą cena za zaświadczenie o niekaralności składa się z: opłaty sądowej 30 zł, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 17 zł, koszt dojazdu do Krajowego Rejestru Karnego (prowizja) 30 zł oraz podatku vat 23%. Jako potwierdzenie sprzedaży wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

  Przy wypełnianiu poniższego formularza po kliknięciu w kółko "osoba fizyczna" szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe podanie nr PESEL, imion i nazwiska. Zaświadczenia wydawane przez Rejestr Karny są w języku polskim. Zaświadczenie nie jest wydawane w języku innym niż język polski.

  Wysłanie zaświadczenia zagranicę. Podsumowanie zamówienia przez Internet.

  Aby otrzymać zaświadczenie o niekaralności należy:
 • 1. Wypełnić poniższy formularz zamówienia.
 • 2. Na twój e-mail zostanie wysłany gotowy do wydrukowania i podpisania wniosek oraz pełnomocnictwo.
 • 3. Wydrukowany i podpisany dokument należy odesłać Pocztą Polską na adres podany w e-mailu.
 • 4. Gdy otrzymamy twój list z dokumentami niezwłocznie uzyskamy zaświadczanie z Krajowego Rejestru Karnego.
 • 5. Uzyskane zaświadczenie zostanie nadto zeskanowane i wysłane na twój adres e-mail, zaś oryginał nadany zostanie Pocztą Polską (wszystkie kraje) lub kurierem (tylko Polska).
Inne formularze do KRK:
 • Formularz zamówienia KRK :

  Dane osoby, która będzie sprawdzana:
  Ten formularz wypełniają osoby fizyczne, członkowie zarządu i rad nadzorczych, prokurenci oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą

  Numer PESEL:
  11 cyferek są w dowodzie lub nr paszportu gdy nie jesteś polakiem
  Nazwisko rodowe:
  nazwisko po ojcu/mężu
  Nazwisko (w tym przybrane):
  nazwisko obecne
  Imiona:
  np. Monika Ewa
  Data urodzenia:
  np. 13 luty 1989
  Miejsce urodzenia:
  np. Bytom
  Imię ojca:
  np. Roman
  Imię matki:
  np. Anna
  Nazwisko rodowe matki:
  np. Wiśniewska
  Obywatelstwo:
  np. polskie
  Adres zamieszkania polski lub zagraniczny:
  np. 00-950 Warszawa, ul. Woronicza 5/9


 • WYBÓR KARTOTEKI:
  Kartoteka Karna
  Kartoteka Nieletnich
  Kartoteka Osób Pozbawionych Wolności oraz Poszukiwanych Listem Gończym (zaznacz gdy starasz się o wizę/obywatelstwo)

 • CEL SPRAWDZENIA:
 • zaświadczenie dla nauczyciela do pracy na rok szkolny 2023/2024 (w trybie art. 10 Karty Nauczyciela)
 • zaświadczenie z zakresem przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172)
 • zaświadczenie z zakresem art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606)
 • zaświadczenie do pracy żłobek – klub dziecięcy
 • zaświadczenie do zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów art. 42 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • zaświadczenie do prowadzenia składowiska odpadów
 • zaświadczenie do pozwolenia na wytwarzanie odpadów (za przestępstwa przeciwko środowisku, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663))
 • zaświadczenie do zamówień publicznych (przetargi, w trybie art. 108)
 • zaświadczenie dla pośrednika kredytowego (w trybie art. 49)
 • zaświadczenie do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób
 • zaświadczenie do transportu przewóz osób taksówką
 • zaświadczenie celem podjęcia pracy
 • zaświadczenie dla księgowego / Ministerstwa Finansów
 • zaświadczenie dla pośredników ubezpieczeniowych
 • zaświadczenie uniwersalne pełny zakres sprawdzenia
 • zaświadczenie dla wychowawcy kolonijnego
 • zaświadczenie do koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC
 • zaświadczenie do wpisu do rejestru podmiotów przewożących paliwa
 • zaświadczenie dla członka Komisji kwalifikacyjnej – eksploatacja urządzeń, instalacji, sieci
 • zaświadczenie na ławnika sądowego
 • zaświadczenie na kierownika/dyrektora SPZOZ
 • zaświadczenie do adopcji
 • zaświadczenie na celnika lub agenta celnego
 • zaświadczenie do pozwolenia na broń palną myśliwską
 • zaświadczenie na trenera – instruktora sportu
 • zaświadczenie z zakresem (skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe)


 • ZAMAWIAM TŁUMACZENIE W JĘZYKU:
  Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione zaświadczenia na język angielski. Zaświadczenie o niekaralności po angielsku.
  Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione zaświadczenia na język niemiecki. Zaświadczenie o niekaralności po niemiecku.
  Tłumaczenie przysięgłe uwierzytelnione zaświadczenia na język włoski. Zaświadczenie o niekaralności po włosku.


  ZAMAWIAM POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI ZAŚWIADCZENIA PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH (MSZ)
  Apostille / Legalizacja zaświadczenia w MSZ Zaświadczenie o niekaralności z apostille. (Potwierdzenie autentyczności wyłącznie w MSZ nie obejmuje konsulatu).
  Apostille / Legalizacja tłumaczenia w MSZ Tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności z apostille. (Potwierdzenie autentyczności wyłącznie w MSZ nie obejmuje konsulatu).
 • Wybór sposobu zapłaty i dostawy:
  Dane zamawiającego:
  Potwierdzenie zakupu:
  • na Fakturę
  • na Paragon
  • Najtaniej
  Cena:
   Łączny koszt brutto do zapłaty wyniesie: 0 zł.
  Adres do dostawy :
  • taki jak zamawiającego
  • taki jak do faktury
  • inny adres
  Uwagi do zamówienia:
  Osoba kontaktowa: