WYCIĄG Z KSIĘGI WIECZYSTEJ

WYCIĄG Z KSIĘGI WIECZYSTEJ

Wyciąg z Księgi Wieczystej to rodzaj dokumentu, który wydawany jest przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych. Zgodnie z art. 36 `4 ustęp 2 ustawy CIKW wydaje na wniosek, obok odpisów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu księgi wieczystej nowy rodzaj dokumentu. Jest nim wyciąg z księgi wieczystej.

Definicję wyciągu z księgi wieczystej zawiera § 4 pkt 3 Rozporządzenia. Wyciąg z księgi wieczystej jest dokumentem przedstawiającym ostatni stan wpisów we wskazanych działach w księdze wieczystej oraz wzmianek o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu. Wskazanie, z jakich działów wyciąg został sporządzony, zawarte jest w dokumencie wraz z informacją, iż treść pozostałych działów nie jest objęta wyciągiem i może mieć wpływ na rozumienie treści działów objętych wyciągiem.

Mówiąc zwięźle, wyciąg to część informacji z księgi wieczyste wyodrębniona wskazanym działem lub działami księgi wieczystej. Równocześnie można wnosić o wydanie wyciągu z jednego lub wielu działów księgi wieczystej. Korzystając z wyciągu z księgi wieczystej należy mieć na uwadze fakt, iż ocena znaczenia danych ujawnionych w treści wyciągu. z księgi wieczystej może zależeć od danych zawartych w działach takiej księgi nie objętych wyciągiem.

Zobacz także HIPOTEKA lub SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU lub KODY WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH