zaświadczenie o niekaralności do licencji taxi

Licencja taxi zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności to dokument, który jest niezbędny w wielu zawodach, w tym również w przypadku ubiegania się o licencję taxi. To oficjalne potwierdzenie, że osoba, która składa wniosek o licencję, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa.

Zaświadczenie o niekaralności jest wymagane w celu ochrony interesów pasażerów, którzy korzystają z usług taksówkarskich. Klienci oczekują, że kierowca będzie bezpieczny, nie będzie stanowił zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Dlatego właśnie wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności.
licencja taxi zaświadczenie o niekaralności

Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności do licencji taxi, osoba składająca wniosek musi złożyć odpowiedni wniosek do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem urzędu gminy. Należy podać swoje dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

Wniosek musi być poparty dokumentem tożsamości, czyli dowodem osobistym, oraz opłatą skarbową. Po złożeniu wniosku, sąd przystępuje do sprawdzenia, czy osoba składająca wniosek nie była karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo. Jeśli nie ma żadnych przeszkód, urząd wydaje zaświadczenie o niekaralności.

Ważne jest, aby zaświadczenie o niekaralności było aktualne, czyli wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o licencję taxi. W przeciwnym razie, wniosek o licencję może zostać odrzucony.

Zaświadczenie o niekaralności jest jednym z elementów, które wpływają na decyzję o przyznaniu licencji taxi. Dlatego warto zadbać o to, aby wyrobić go z odpowiednim wyprzedzeniem i przedłożyć go wraz z innymi dokumentami wymaganymi przy ubieganiu się o licencję. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych opóźnień i komplikacji związanych z ubieganiem się o licencję.

Zaświadczenie o niekaralności do licencji taxi

zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

wysyłka oryginału poleconym lub kurierem

kolorowy skan na e-mail

Lada moment bo do końca marca 2024 r. przedsiębiorcy posiadający licencje na taksówkę oraz uprawnienia do przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem przewożącym od 7 do 9 osób zobowiązani są dostarczyć organowi licencyjnemu dokumenty potwierdzające spełnienie nowych wymagań, określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym. Te zmiany wynikają z ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1123), obowiązującej od 17 września tegoż roku.

Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców, którzy posiadają licencje na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem przewożącym od 7 do 9 osób, oraz licencje taksówkowe, obowiązek przedstawienia organowi licencyjnemu dokumentów potwierdzających zgodność z warunkami określonymi w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, zgodnie z treścią nadaną przez wspomnianą nowelizację.

W związku z tym przedsiębiorcy muszą do 31 marca 2024 r. dostarczyć organowi licencyjnemu aktualne Zaświadczenie o niekaralności KRK, datowane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do weryfikacji, obejmujące zarówno licencję na taksówkę, jak i uprawnienia do przewozu osób. To zaświadczenie potwierdza, że przedsiębiorca wykonujący osobiście przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby wykonujące przewozy na jego rzecz, spełniają warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

W przypadku braku poddania się weryfikacji KRK, licencje wydane przed dniem wejścia w życie wspomnianej nowelizacji zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2024 r.