ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO KONCESJI OPC NA OBRÓT PALIWAMI CIEKŁYMI

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO KONCESJI OPC NA OBRÓT PALIWAMI CIEKŁYMI

W związku z wydanym przez Ministra Energii rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących, jego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw pod poz. 2039 w dniu 15 grudnia 2016 r. i wejście w życie w dniu 16 grudnia 2016 r., oznacza w szczególności, że:

1) od dnia 16 grudnia 2016 r. możliwym stanie się wszczynanie postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na paliwa ciekłe, zablokowanych na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z 22 lipca 2016 r.,

2) w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, na podstawie koncesji wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, mają obowiązek złożyć wniosek o zmianę posiadanych koncesji w celu dostosowania ich treści do definicji paliw ciekłych (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.) . Wnioski powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne (art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.), co oznacza, że muszą zawierać komplet dokumentów i informacji umożliwiających pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie konkretnie wskazanych rodzajów paliw ciekłych (z podaniem kodów CN) oraz konkretnych elementów infrastruktury paliw ciekłych (zakres dokumentacji jak w przypadku wniosków o udzielenie koncesji lub zmianę terminu obowiązywania). W przypadku niezłożenia wniosku o zmianę koncesji w ww. terminie albo nieuzupełnienia go w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie, koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie paliw ciekłych, przesyłanie lub dystrybucję paliw ciekłych oraz obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót tymi paliwami z zagranicą, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy wygasają z upływem ostatniego dnia terminu do złożenia albo uzupełnienia wniosku (art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.),

3) w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r., podmioty prowadzące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu lub przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie tymi paliwami z zagranicą, które, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. oraz rozporządzenia, są obowiązane do uzyskania koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, mają obowiązek złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji (art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.),
opc koncesja zaświadczenie o niekaralności

4) w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r., przedsiębiorcy zagraniczni, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. wykonywali działalność polegającą na wytwarzaniu paliw ciekłych lub obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą, mają obowiązek złożyć wniosek o zmianę posiadanej koncesji na obrót paliwami ciekłymi w celu dostosowania działalności do warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1b pkt 1 i 3 ustawy – Prawo energetyczne (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.). W przypadku niezłożenia wniosku o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi w ww. terminie albo nieuzupełnienia go w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie, prowadzenie po terminie do złożenia albo uzupełnienia wniosku działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 1d ustawy – Prawo energetyczne, stanowi prowadzenie działalności z naruszeniem warunków udzielonej koncesji (art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.). Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r., przedsiębiorstwa energetyczne, które wnioski, o których mowa wyżej w pkt 2 -4, złożyły zgodnie z art. 16 ust. 1, art. 16a ust. 1, art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r., do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku mogą prowadzić działalność na zasadach dotychczasowych. W przypadku, gdy ze składanego wniosku wynika udzielenie koncesji lub rozszerzenie zakresu działalności, np. o kolejny rodzaj paliwa ciekłego, wówczas należy dołączyć oryginał (oryginały) potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej (opłat skarbowych) w wysokości: - 616 zł za wydanie (udzielenie) koncesji na wytwarzanie, magazynowanie (przeładunek), przesyłanie (dystrybucję) lub obrót paliwami ciekłymi, - 4 244 zł za wydanie (udzielenie) koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, - 308 zł za rozszerzenie zakresu koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie (dystrybucję) lub obrót paliwami ciekłymi, - 2 122 zł za rozszerzenie zakresu koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą.