ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DLA POŚREDNIKA KREDYTOWEGO

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DLA POŚREDNIKA KREDYTOWEGO

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie 22 lipca 2017 roku, do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub wniosku o dokonanie wpisu agenta do rejestru pośredników kredytowych należy dołączyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 49 czyli aby osoby nie były prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe. Obowiązek posiadania zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności dotyczy pośrednika kredytu hipotecznego, jego wspólników lub członków zarządu. Pośrednik kredytu hipotecznego powinien wymagać przedstawienia mu przez personel oświadczeń o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, które z najwyższą starannością należy przechowywać w dokumentacji personalnej.

Agent to firma współpracująca z pośrednikiem kredytu hipotecznego, który w myśl definicji jest przedsiębiorcą, wykonującym czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego, występującym w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego pośrednika kredytu hipotecznego. Na podstawie art. 56 z wnioskiem do KNF o wpisanie agenta do rejestru pośredników kredytowych występuje pośrednik kredytu hipotecznego.

Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego mogą kontynuować tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez spełnienia wymogu uzyskania zezwolenia albo wpisu do rejestru pośredników kredytowych, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, co oznacza, że w tym terminie powinien być złożony wniosek wraz z zaświadczeniami o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Szczegóły w ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami - Dziennik Ustaw z 2017 pozycja 819.


Zobacz także ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO KONCESJI OPC NA OBRÓT PALIWAMI CIEKŁYMI lub WYCIĄG Z KSIĘGI WIECZYSTEJ