Elektroniczne Księgi Wieczyste

1. Co to jest księga wieczysta?

2. Co to jest zmigrowana elektroniczna księga wieczysta?

3. Zawarłem umowę notarialną, co z moją księgą?

4. Czym różni się odpis zwykły z księgi wieczystej od odpisu zupełnego?

5. Jaki odpis z księgi wieczystej dostarczyć bankowi lub notariuszowi?

6. Kupuję mieszkanie, jakich informacji dowiem się z księgi wieczystej?

7. Numer zmigrowanej elektronicznej księgi wieczystej?

8. Czy wszystkie sądy prowadzą migrację ksiąg wieczystych?

9. Jaki jest kod wydziału sądu w moim mieście?

10. Księga wieczysta w obrocie nieruchomościami.

11. Zasady ksiąg wieczystych.

12. NKW - projekt Nowa Księga Wieczysta.

13. Informacje o usłudze KRS.

14. Informacje o usłudze wpis i wykreślenie hipoteki.

15. Informacje o usłudze wpis spadkobierców i postępowaniu spadkowym.

16. Uzyskanie odpisu podczas migracji księgi wieczystej.

 

 

     1. Co to jest księga wieczysta?

[Księga wieczysta] przedstawia stan prawny nieruchomości, czyli pozwala ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Księga wieczysta to zazwyczaj teczka zawierająca akty notarialne oraz inne dokumenty, które posłużyły do jej założenia lub zmiany wpisów (zaświadczenia, wypisy z rejestru, mapy itp.). Księga wieczysta zbudowana jest z czterech działów:

I. Dział pierwszy zawiera oznaczenie nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego  prawa oraz wpisy praw związane z własnością. Dział ten dzieli się na dwie części.

Część pierwsza oznaczana jest jako dział I-O w której wpisuje się dane, służące oznaczeniu nieruchomości jak: położenie, powierzchnia, sposób korzystania. W przypadku, gdy nieruchomość gruntowa oddana została w użytkowanie wieczyste, w dziale tym wskazuje się, że z użytkowaniem wieczystym związana jest własność budynków lub innych urządzeń i zamieszcza się ich opis.

Część druga oznaczana jest jako dział I-Sp – w której ujawnia się prawa związane z własnością nieruchomości, a więc takie prawa, które przysługują osobie będącej każdorazowym właścicielem nieruchomości. Prawami związanym z własnością nieruchomości są: udział w nieruchomości wspólnej, służebność gruntowa. W księdze wieczystej prowadzonej dla prawa spółdzielczego w dziale tym określa się rodzaj tego prawa oraz wymienia właściwą spółdzielnię mieszkaniową. W razie, gdy nieruchomość gruntowa oddana została w użytkowanie wieczyste, w dziale tym wskazuje się termin, do którego zostało ustanowione użytkowanie wieczyste oraz sposób korzystania z nieruchomości.

Reasumując z działu I dowiem się: gdzie nieruchomości jest położona: województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica, jak oznaczona jest nieruchomość : nr działki, obręb działki, adres, powierzchnie lokalu, obszar działki, czy działka jest zabudowana czy niezabudowana, ile budynków, dokładnego adresu.

II. Dział drugi wskazuje właściciela nieruchomości lub uprawnionego do spółdzielczego własnościowego prawa spółdzielczego, jak również jej użytkownika wieczystego to dane właściciela nieruchomości: imię i nazwisko właściciela oraz - jeśli nieruchomość jest współwłasnością kilku osób - określenie, jaką część udziałów posiada każdy ze współwłaścicieli.

III. Dział trzeci obrazuje ciężary i ograniczenia dotyczące nieruchomości. To jest: ograniczone prawa rzeczowe (służebności osobiste i gruntowe obciążające daną nieruchomość, użytkowanie), prawa i roszczenia osobiste (np. prawo pierwokupu i odkupu, oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę, roszczenie wynikające z umowy przedwstępnej, określenie sposobu zarządu nieruchomością; oraz ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością wynikające z przepisów szczególnych (np. wszczęcie egzekucji, wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania naprawczego). W dziale III księgi wieczystej wpisuje się zmiany praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń, a w szczególności zmiany pierwszeństwa, późniejszego łącznego obciążenia prawem innej nieruchomości, przeniesienia części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej, przyłączenia się kolejnego wierzyciela do toczącej się egzekucji.

IV. Dział czwarty w tym dziale wykazane wpisy dotyczące hipotek zabezpieczającej najczęściej kredyt, pożyczkę inne zobowiązanie finansowe zaciągnięte przez właściciela lub współwłaśicieli nieruchomości. Hipoteka może być ustanowiona na całej nieruchomości oraz na udziale w nieruchomości.

 

     2. Co to jest zmigrowana księga wieczysta?

Zmigrowana księga wieczysta jest to księga wieczysta, która powstała po przeniesieniu treści dotychczasowej księgi wieczystej prowadzonej w formie papierowej (teczka) do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (centralna baza danych ksiąg wieczystych). Migracja ksiąg wieczystych następuje odrębnie w ramach każdego wydziału sądu rejonowego, w którym prowadzone są księgi wieczyste, a rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia do tegoż wydziału systemu informatycznego. Migracja ksiąg wieczystych nie następuje zatem jednocześnie w całym kraju, a dokonywana jest odrębnie - choć według tych samych zasad - w ramach wydziału sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste. Migracja polega zasadniczo na przeniesieniu do postaci elektronicznej wszystkich niewykreślonych wpisów, wzmianek i adnotacji we wskazanych wyżej księgach, za wyjątkiem podpisów, wpisów wykreśleń, zmian wpisów wykreślonych - które nie mają znaczenia dla określenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości oraz wpisów dotyczących wydzielenia części nieruchomości gruntowych.

 

     3. Zawarłem umowę notarialną, co z moją księgą?

Na wniosek zawarty w akcie notarialnym właściwy sąd zakłada nową księgę wieczystą bądź dokonuje wpisów w dotychczasowej księdze wieczystej, o czym informuje strony aktu notarialnego poprzez przesłanie zawiadomienia o dokonanych wpisach na adresy korespondencyjce podane w aktach. Termin rozpoznania wniosku wedle mojej wiedzy nie jest ustawowo uregulowany.

 

     4. Czym różni się odpis zwykły z księgi wieczystej od odpisu zupełnego?

[Odpis zwykły księgi wieczystej] - jest to dokument urzędowy, wydany przez Centralną Informację, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.

[Odpis zupełny] - jest to dokument urzędowy, wydany przez Centralną Informację, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej i wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu, ujawnione począwszy od chwili przeniesienia treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Reasumując z odpisu zwykłego dowiemy się, kto jest obecnym właścicielem nieruchomości, a z odpisu zupełnego, kto jest obecnym właścicielem nieruchomości i kto był właścicielem wcześniej, odpis zwykły zawiera tylko aktualne wpisy, natomiast odpis zupełny zawiera także wpisy, które zostały z księgi wykreślone. Wpisy aktualne w elektronicznej księdze wieczystej prezentowane są na białym tle, zaś wpisy wykreślone prezentowane są na szarym tle. Opłata sądowa za odpis zupełny wynosi60 zł, a za odpis zwykły 30 zł.

Należy tu jednak zaznaczyć, że odpis zupełny zawiera historię wpisów wykreślonych od momentu wprowadzenia migracji ksiąg wieczystych do danego wydziału sądu rejonowego, czyli wpisy wykreślone zaczynają się nie wcześniejszych niż w 2004 roku.

 

     5. Jaki odpis z księgi wieczystej dostarczyć bankowi lub notariuszowi?

Powszechnie przyjęto, iż odpis zwykły w zupełności wystarczy do dokonania czynności w banku lub u notariusza.

 

     6. Kupuję mieszkanie, jakich informacji dowiem się z księgi wieczystej?

Z odpisu z księgi wieczystej dowiem się: gdzie mieszkanie jest położone czyli województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica, nr lokalu, adres – ulica i nr, powierzchnia, z czego się składa (np. liczba pokoi) jaki jest udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej, kto jest tym właścicielem i czy właściciel zaciągnął kredyt pod to mieszkanie.

 

     7. Numer zmigrowanej księgi wieczystej?

Numer dotychczasowej księgi wieczystej przekształca się w ten sposób, że numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym tworzy się jako połączenie kolejno: czteroznakowego kodu wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, z którego księga wieczysta została przekazana do ośrodka migracyjnego, numeru dotychczasowej księgi wieczystej oraz cyfry kontrolnej. Kody wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, zaś cyfrę kontrolną wylicza się na podstawie kodu wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego i numeru dotychczasowej księgi wieczystej.

Przykład:

- księga wieczysta w systemie tradycyjnym Kw nr 123123

- ta sama księga wieczysta po migracji Kw nr WA4M/00123123/9.

 

     8. Czy wszystkie sądy prowadzą migrację ksiąg wieczystych?

Nie. Listę sądów określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz.U. 2006 nr 49 poz. 353 ze zm.). Wykaz wydziałów ksiąg wieczystych, w których wdrożono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych tutaj.

 

     9. Jaki jest kod wydziału sądu w moim mieście?

Kody wydziałów sądów określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1575 ze zm.). Wykaz kodów wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych tutaj.

 

     10. Księga wieczysta w obrocie nieruchomościami.

[Sprzedaż] Przy sprzedaży nieruchomości (mieszkanie, działka, dom, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) okazana przez sprzedającego księga wieczysta (Kw) potwierdza, że właśnie on jest właścicielem nieruchomości, z którym należy zawrzeć umowę sprzedaży.

[Kupno] Przy nabywaniu nieruchomości (mieszkanie, działka, dom, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) księga wieczysta (Kw) określi dokładne położenie nieruchomości i jej wielkość, a nadto wskaże obecnego właściciela on ewentualne obciążenia na nieruchomości.

[Obciążenia nieruchomości] Przed zawarciem umowy nabycia nieruchomości (mieszkanie, działka, dom, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) posiadając aktualny odpis z księgi wieczystej (Kw) uzyskamy aktualne informacje o wpisach w działach III i IV księgi wieczystej informujące o prawach i roszczeniach innych podmiotów do objętej tą księgą wieczystą nieruchomości, a nadto w prosty sposób przeglądając wpisy działu IV ustalimy czy nieruchomość nie jest obciążona kredytem bankowym.

[Kredyt bankowy] Właściciel nieruchomości (mieszkanie, działka, dom, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) może obciążyć swoją nieruchomość hipoteką, która zostanie wpisana do działu IV księgi wieczystej (Kw) na podstawie dokumentów bankowych o udzielonym właścicielowi nieruchomości kredycie. Posiadając aktualny odpis z księgi wieczystej uzyskamy informację o wielkości hipoteki oraz jej walucie, dacie spłaty kredytu, umowie na podstawie, której wpisano hipotekę oraz na rzecz, jakiego banku jest hipoteka. Posiadając aktualny odpis z księgi wieczystej możemy nadto ustalić czy w dziele IV księgi wieczystej nie ujawniono wzmianek. Wzmianki w dziele IV księgi wieczystej mogą sugerować, że został udzielony kredyt, którego zabezpieczeniem ma być właśnie nieruchomość objęta tą księgą wieczystą.

[Hipoteka, a zakup nieruchomości] Nabywając nieruchomość (mieszkanie, działka, dom, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) obciążoną hipoteką wpisaną do działu IV księgi wieczystej musimy uzyskać aktualny odpis z księgi wieczystej (Kw) w celu ustalenia faktycznych wpisów, a następnie zażądać od właściciela nieruchomości, aby przedstawił zaświadczenie banku tego, który jest wpisany w dziale IV księgi wieczystej, o saldzie zadłużenia z tytuł udzielonego mu kredytu. Nabycie takiej nieruchomości odbywa się, w ten sposób, że przy notarialnej umowie sprzedaży część ceny sprzedaży w wysokości wskazanej w zaświadczeniu o saldzie zadłużenia zostaje przeznaczona na spłatę kredytu (bezpośredni przelew na rzecz banku) zaciągniętego przez właściciela nieruchomości, zaś ewentualna pozostała część ceny sprzedaży przekazywana jest na rzecz sprzedającego nieruchomość. Po przeprowadzonej tak transakcji Sprzedający nieruchomość w akcie notarialnym winien zobowiązać się do dostarczenia nabywcy wniosku o wykreślenie hipoteki w związku z całkowitą spłatą jego kredytu.

[Kredyt pod obciążoną nieruchomość] Nie ma obecnie przeszkód, aby uzyskać kredyt pod nieruchomość już wcześniej obciążoną innym kredytem (hipoteką), przy czym procedura takiej transakcji związana jest ze spłatą poprzedniego kredytu i wykreśleniem jego zabezpieczeń z księgi wieczystej, a następnie wpisaniem nowego zabezpieczenia (hipoteki) do działu IV księgi wieczystej.

 

     11. Zasady ksiąg wieczystych.

[Zasada jawności ksiąg wieczystych] Zasada jawności ksiąg wieczystych polega na zagwarantowaniu każdemu możliwości swobodnego dostępu do ksiąg wieczystych w celu zapoznania się z ich treścią, toteż każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu. Możliwość zapoznania się przez każdą osobę z treścią każdej księgi wieczystej nie jest uzależniona od spełnienia żadnych dodatkowych warunków. W szczególności zaś, dla uzyskania możliwości zbadania księgi wieczystej, nie jest konieczne wykazanie interesu prawnego. Z przyjęcia zasady jawności ksiąg wieczystych wypływają dla nabywcy nieruchomości konsekwencje, gdyż stworzenie powszechnej możliwości zapoznawania się z treścią ksiąg wieczystych powoduje, iż nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których w księdze uczyniono wzmiankę. Zasada ta z jednej strony tworzy dla każdego możliwość zapoznania się z treścią księgi wieczystej, z drugiej zaś - wyłącza możliwość powoływania się na okoliczność, iż określona osoba nie znała treści księgi wieczystej.

[Zasada domniemania zgodności ze stanem prawnym] Domniemywa się, iż prawo ujawnione w księdze wieczystej wpisane jest zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, a prawo wykreślone z księgi wieczystej nie istnieje. Przyjmuje się, iż w księgach wieczystych uwidoczniony jest prawidłowy stan prawny. Zasada ta znajduje wyraz w postaci domniemania i nie obejmuje natomiast ujawnianych w księgach wieczystych okoliczności faktycznych np. wskazanego w księdze obszaru nieruchomości, sposobu korzystania z niej, faktu zabudowania budynkiem. Domniemanie zgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze z rzeczywistym stanem prawnym, służy pewności obrotu prawnego i daje podstawy do funkcjonowania zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.

[Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych] Zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych pozwala uzyskać własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe dotyczące nieruchomości osobie, która dokonuje czynności prawnej działając w zaufaniu do treści księgi wieczystej. Osoba taka uzyskuje prawo nawet wówczas, gdy nie przysługiwało ono zbywcy, jeśli tylko na osobę tą jako na uprawnionego wskazywała treść księgi wieczystej. Istota zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych polega na tym, iż osoba w rzeczywistości nieuprawniona może skutecznie przenieść na inny podmiot własność lub inne prawa rzeczowe, jeśli tylko wskazana jest jako uprawniona w treści księgi wieczystej. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych odnosi się wyłącznie do stanu prawnego nieruchomości, nie dotyczy natomiast ujawnianych w księgach wieczystych danych faktycznych, takich jak np. położenie, sposób korzystania, powierzchnia nieruchomości. Wobec czego, nabywca nieruchomości nie może powoływać się na rękojmię publicznej wiary ksiąg wieczystych, jeśli nabyta przez niego nieruchomość ma inną powierzchnię niż powierzchnia ujawniona w księdze wieczystej.

[Zasada pierwszeństwa praw ujawnionych w księdze wieczystej] Zdarzają się sytuacje, w których nieruchomość obciążona jest kilkoma ograniczonymi prawami rzeczowymi. Pomiędzy tymi prawami może zachodzić kolizja. Kolizja ograniczonych praw rzeczowych może polegać bądź to na niemożności wykonywania kilku praw jednocześnie, bądź to na wpływie jednego prawa na wartość innego, bądź to na niemożności pełnego zaspokojenia wszystkich praw obciążających nieruchomość. Kolizja może dotyczyć zarówno praw tego samego rodzaju (np. kilku hipotek obciążających jedną nieruchomość) jak i różnych praw (np. użytkowania i służebności). Ustawa o księgach wieczystych i hipotece zawiera trzy podstawowe zasady dotyczące pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych: 1) w razie kolizji pomiędzy prawem ujawnionym w księdze wieczystej a prawem nieujawnionym, pierwszeństwo przysługuje prawu ujawnionemu bez względu na chwilę powstania praw pozostających w zbiegu; 2) w wypadku kolizji pomiędzy ograniczonymi prawami rzeczowymi wpisanymi do księgi wieczystej, pierwszeństwo przysługuje prawu wcześniej wpisanemu do księgi wieczystej. Należy zaznaczyć, że decydujące znaczenie ma tutaj chwila (dzień, godzina i minuta) złożenia wniosku o dokonanie wpisu, nie zaś chwila faktycznego dokonania wpisu w księdze wieczystej; 3) prawa wpisane na podstawie wniosków złożonych równocześnie mają równe pierwszeństwo.

 

     12. NKW - Projekt Nowa Księga Wieczysta.

Nowa Księga Wieczysta (NKW) - system finansowany z funduszy UE - programu Phare (Projekt PL0003.01.01), na zamówienie Ministerstwa Sprawiedliwości firma ARAM zaprojektowała i wdrożyła system informatyczny Nowej Księgi Wieczystej obejmujący zarówno infrastrukturę jak i oprogramowanie realizujące migrację i archiwizację danych zawartych w księgach papierowych oraz zasilanie centralnej bazy danych informacji dotyczących ksiąg wieczystych.

W systemie wyodrębniono następujące szczeble organizacyjne, w których zastosowano odpowiednie podsystemy systemu NKW:

1. Centrala Ksiąg Wieczystych, gdzie znajduje się Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych (zarządzana przez system IBM DB2) i inne podsystemy obsługujące centralnie użytkowników systemu, np. System Centralnej Informacji.

2. Wydziały Ksiąg Wieczystych w Sądach Rejonowych, gdzie przetwarzane są sprawy dotyczące ksiąg wieczystych i stosowane podsystemy obsługi biurowej wydziału sądu.

3. Ośrodki Migracyjne Ksiąg Wieczystych obsługujące Migrację Ksiąg Wieczystych do centralnej bazy NKW.

4. Ekspozytury Centralnej Informacji, czyli punkty wydawania dokumentów i udzielania informacji z rejestru NKW, połączonych z centralną bazą danych siecią rozległą WAN.

 

     13. Informacje o usłudze KRS.

Szczegółowe informacje o usłudze odpisy KRS znajdują się tutaj.

 

    14. Informacje o usłudze wpis i wykreślenie hipoteki.

Szczegółowe informacje o usłudze wpis i wykreślenie hipoteki znajdują się tutaj.

 

    15. Informacje o usłudze wpis spadkobierców i postępowaniu spadkowym.

Szczegółowe informacje o usłudze wpis spadkobierców i postępowaniu spadkowym znajdują się tutaj.

 

    16. Uzyskanie odpisu podczas migracji księgi wieczystej.

Operacja migracji prowadzona jest w ośrodku migracyjnym, do którego sąd rejonowy prowadzący księgę wieczystą i przechowujący jej teczkę wysyła księgę wieczystą papierową na okres do 10 dni, w tym czasie nie ma możliwości uzyskania odpisu z takiej księgi gdyż nie ma jej fizycznie w sądzie wydającym odpisy. Migracja księgi wieczystej papierowej - służy przeniesieniu treści papierowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Po migracji księga staje się Księgą wieczystą elektroniczną, otrzymuje dodatkowo kod wydziału sądu oraz liczbę kontrolną. Migracji podlegają treści ksiąg wieczystych założonych i urządzonych po dniu 1 stycznia 1947 roku oraz treść ksiąg hipotecznych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 roku zwanych potocznie księgami dawnymi. W migracji wszystkie niewykreślone wpisy, wzmianki lub adnotacje, z wyłączeniem: podpisów, wpisów wykreśleń, zmian wpisów wykreślonych oraz wpisów dotyczących wydzielenia części nieruchomości gruntowych zostaną przeniesione do księgi elektronicznej.

 

O nas | Regulamin | Cennik | Księgi wieczyste | KRS | Hipoteka | Spadek| Zamówienie | Kontakt

Linki | Polityka Prywatności | Mapa Serwisu

 

Copyright © 2006-2008 ZaZi. All rights reserved.